کیل گیری باغ هلو شهرستان مانه و سملقان شهرآوا - کیل گیری باغ هلو شهرستان مانه و سملقان شهرآوا | معاونت بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزي خراسان شمالي