برداشت هلو در استان خراسان شمالی - برداشت هلو در استان خراسان شمالی | معاونت بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزي خراسان شمالي

سطح زیر کشت هلو استان 1302 هکتار است که 1073 هکتار آن بارده  می باشد ومیزان تولید آن 9500تن است . این محصول در مناطق مختلف استان کشت می شود وشهرستان مانه وسملقان بیشترین سطح زیر کشت وتولید هلو استان را به خود اختصاص داده است .

ارقام هلو به لحاظ رسیدگی به سه گروه زودرس ،میان رس ودیر رس تقسیم می شوند ارقام زودرس شامل زعفرانی ،شصت روزه گرگانی یا کاردی ،ارقام میان رس شامل زعفرانی ،هسته جدا و آلبرتا وارقام دیرس نظیر جی اچ هیل و سبز  می باشند.

سال گذشته عمده نهال مورد نیاز باغداران از نهالستان های استان تامین شده است  .توسعه ارقام تجاری با پایه های رویشی سبب افزایش کمیت وکیفیت محصول تولیدی خواهد شد .در این راستا لازم است باغداران با کارشناسان باغبانی مدیریت های جهاد کشاورزی ومراکز ترویج جهاد کشاورزی مشورت نمایند . نحوه صحیح احداث باغ ،هرس اصولی ،تعذیه بهینه با کود های آلی ،دامی و شیمیایی ،رعایت اصول به باغی و مبارزه با آفات وبیماری ها سبب بهبود و کمیت و کیفیت محصول خواهد شد .برداشت هلو در استان آغاز شده است وپیش بینی می گردد 10هزار تن هلو  از سطح باغات بارده تولید شود .