بازدید جناب آقای دکتر هزارجریبی ،مدیرکل دفتر دانه های روغنی از پنبه نشایی و سایت الگویی پنبه در شهرستان مانه و سملقان. - بازدید جناب آقای دکتر هزارجریبی ،مدیرکل دفتر دانه های روغنی از پنبه نشایی و سایت الگویی پنبه در شهرستان مانه و سملقان. | معاونت بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزي خراسان شمالي