برگزاری جلسه تخصیص و واگذاری اراضی جهت توسعه باغات در اراضی شیبدار شهرستان بجنورد - برگزاری جلسه تخصیص و واگذاری اراضی جهت توسعه باغات در اراضی شیبدار شهرستان بجنورد | معاونت بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزي خراسان شمالي