اخبار معاونت | معاونت بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزي خراسان شمالي

بازدید جناب آقای دکتر هزارجریبی ،مدیرکل دفتر دانه های روغنی از پنبه نشایی و سایت الگویی پنبه در شهرستان مانه و سملقان.با حضور معاون تولیدات گیاهی،مدیریت زراعت و کارشناسان.
96/04/07