اهداف و وظایف معاونت | معاونت بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزي خراسان شمالي

اهداف و وظايف معاونت بهبود تولیدات گیاهی

- راهبری و نظارت به امور مربوط به بهبود و افزایش تولیدات کشاورزی در سطح استان در چارچوب سیاستهای کلان وزارت جهاد کشاورزی .

- تهیه برنامه و بودجه پیشنهادی سالیانه تولید محصولات کشاورزی و ارائه به واحدهای ذیربط جهت تصویب و نظارت بر آنها .

- اتخاذ تدابیر لازم بمنظور احیاء ، بهبود و توسعه منابع گیاهی موجود در پهنه کشاورزی استان .

- بررسی و شناخت موانع و مشکلات موجود در مسیر توسعه کشاورزی استان و برنامه ریزی در جهت رفع موانع موجود وتسهیل جریان تولید کشاورزی .

- جمع آوری و اعلام نیازهای آموزشی و تحقیقاتی بخش  کشاورزی استان به مراجع آموزشی و تحقیقاتی ذیربط .

- اجرای روشهای صحیح ترویجی بهره برداری از منابع کشاورزی و نیز عملیات مختلف کشاورزی و برنامه ریزی جهت ترویج مناسبترین روشهای زراعی به بهره برداری با هماهنگی مدیریت ترویج کشاورزی .

تهیه و تدوین دستورالعمل فنی مربوط به مراحل مختلف تولید محصولات کشاورزی براساس آخرین یافته های تحقیقاتی و عملی و ارائه به بهره داران با هماهنگی مدیریت ترویج کشاورزی .