معرفی پرسنل | معاونت بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزي خراسان شمالي

مهندس عباسقلی رحیمی-معاون مدیر حفظ نباتات

مهندس حمید کیوانلو شهرستانکی- کارشناس مسئول مبارزه غیرشیمیایی و بیولوژیک

مهندس کوروش واحدی- کارشناس مسئول قرنطینه

مهندس فاطمه روحانی- کارشناس مسئول پیش آگاهی و کنترل آفات

مهندس آمنه عفتی- کارشناس مسئول سموم و سیستمهای سمپاشی

مهندس محمد علی میرزایی- کارشناس قرنطینه