سفیدک داخلی انگور | معاونت بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزي خراسان شمالي